Vastuvõtt

Avalduse esitamine

  • Tavarühma ja suverühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse, millele lisatakse sünnitunnistuse koopia. Avalduse vorm on allpool.
  • Vastuvõtu avaldused (v.a suverühma avaldused) esitatakse lasteasutuse direkorile hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 20. augustiks.
Lasteaia rühmadesse võetakse vastu lapsi, kelle enda ja ühe vanema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Võru linn. Juhul kui  lasteaias vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse ei ole kantud Võru linn.

Lasteasutuse komplekteerimine

  • Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta hiljemalt 30.aprilliks otsustama, millist lasteasutust ta eelistab ning oma otsusest teavitama lasteasutusi.
  • Suverühmade komplekteerimine toimub alates maikuust.
  • Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb tema laps taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluse ajalise esitamise põhjal.
  • Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta vältel.
  • Lasteasutuse direktor teavitab lapsevanemat kirjalikult või e-posti teel koha eraldamisest lasteasutuses.

Lahkumine ja väljaarvamine

  • Lasteasutuse nimekirjast arvatakse laps välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Lapsevanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia direktorile kirjalikult ette vähemalt 5 päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli. Avalduse vorm on allpool.
  • Lasteasutuse nimekirjast võib välja arvata lapse, vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu jooksul.
  • Kui laps on ette teatamata puudunud üle 1 kuu.