lasteaiast

Meie visioon: Võru Lasteaed Päkapikk on turvaline, innustav, hea mainega, tasakaalustatud arengukeskkond lastele ja personalile, toetav partner lastevanematele. 

Meie missiooniks on toetada perekonda terve ja elurõõmsa, ennast usaldava, teistega arvestava, õpihimulise ja ettevõtliku lapse kasvatamisel.

Meie põhiväärtused: avatus, koostöö, tervislikkus, ettevõtlikkus, järjepidevus. 

2018. aastal osalesime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja meid tunnustati tiitliga „Hea lasteaia teerajaja 2018“.

Lasteaia omapära

Võru Lasteaed Päkapikk on peagi oma 49. aastapäeva tähistav lasteaed. Kuus meie lasteaia vilistlast on täna meie lasteaia pedagoogid. Asume Võru kesklinnas, headeks naabriteks ja koostööpartneriteks on

Fr R Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum ja Võru Kesklinna Kool. Oleme õnnelikud oma hubase ja looduslähedase õpiõue üle, mis pakub lastele erinevaid võimalusi aktiivseks tegutsemiseks, mänguks, õuesõppeks. Lasteaial on oma looduse õpperada ja õuesõppeklass.

Lasteaed on kümnerühmaline, 01.09.2018. seisuga on neist kolm sõimerühma, üks sobitusrühm ja üks liitrühm. Lasteaias on 206 last, lastega tegeleb 22 õpetajat, 10 õpetaja abi, logopeed, eripedagoog, loovusjuht.

Lasteaia tegevust toetab MTÜ Päkapikulaps, taotledes erinevate projektide kaudu lisaressursse lasteaia eesmärkide ja tegevuste elluviimiseks. Koostöös lasteaia hoolekoguga ja lastevanematega korraldatakse heategevuslikku perepäeva Mängumaa, võetakse osa Võru linna jõululaadast.

Pakume lastele võimalust osaleda erinevates tasulistes huviringides: tantsimine, jalgpall, kunstiring, inglise keel, spordiring SEPPS, jalgpall, teadusring “Kolm põrsakest”. Lasteaia folkloorirühm tegutseb lasteaia muusikaõpetaja eestvõtmisel ja on osalejatele tasuta.

 

Lasteaed kuulub alates 2001. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja lähtub oma tegevuses kvaliteetse terviseedenduse põhimõtetest, milleks on: 

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
  • lapse arengu toetamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

 

Alates 2005.a. sügisest oleme vastuvõttev organisatsioon välisvabatahtlikele  noortele Euroopast. 

Noorele vabatahtlikule annab see võimaluse heategevuseks – oma aega ja energiat pühendada headel eesmärkidel, võimaluse eneseteostuseks ja ühistegevuseks, õppida keeli ja õppida mõistma erinevaid kultuure.

Meile annab see võimaluse kasutada täiendavat ressurssi „lisa-abikäte” näol ja avardab meie maailmapilti erinevatest kultuuridest. Vabatahtlikud  Noored on kaasatud rühmade kõikidesse tegevustesse, nad on organiseerinud üritusi nii lastele kui ka personalile, abistanud õppe- ja mänguvahendite valmistamisel, ürituste digitaalsel jäädvustamisel.

Nüüdseks oleme vastu võtnud 26 noort vabatahtlikku erinevatest riikidest: Saksamaalt, Hollandist, Bulgaariast, Taanist, Rootsist, Belgiast, Ungarist, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Moldovast.

Koolipiima programm

Lasteaed on liitunud koolipiima programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist.
Toetusega saab tutvuda PRIA kodulehel

Koolipuuvilja- ja köögivilja programm

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärgiks on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. Programmi raames jagatakse värsket puu- ja köögivilja, näiteks õuna, porgandit vms vastavalt ettenähtud reeglitele. 
Toetusega saab PRIA kodulehel